Disclaimer

‘De Popschool’

De Popschool besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op onze website gepubliceerde data en prijzen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Door het verkrijgen van toegang tot deze website (door de gebruiker), alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker kan aan de informatie die op de website staat vermeld geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Deze website kan hyperlinks naar de websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de gebruiker.

Deze website is eigendom van PvdH Music Vision. De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De gebruiker is conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Nadrukkelijk wijst De Popschool de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. De Popschool wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan PvdH Music Vision. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PvdH Music Vision mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van PvdH Music Vision tenzij anders vermeld of met toestemming door derden voor gebruik door PvdH Music Vision ter beschikking gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PvdH Music Vision is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.